Brancheverenigingen en leden spelen in op de toekomst

Kennis en expertise van Nyenrode en Parbleu: De Ondernemende Branchevereniging en haar Leden

Verenigingen zetten sterker in op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie bij hun leden. Zij ondersteunen hun leden in de zoektocht naar nieuwe business- en verdienmodellen en samenwerkingsverbanden en willen zo de markt voor leden helpen vergroten. Als gevolg van een veranderend landschap en veranderende behoeften,  is er vanuit leden vraag naar meer  support op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Verenigingen kunnen hun leden meer toegevoegde waarde bieden in de vorm van nieuwe dienstverlening. Vooruit denken en inspelen op  toekomstige ontwikkelingen, samen met leden, biedt potentie voor zowel de vereniging als haar leden. 

Klanten worden kritischer, wet- en regelgeving geven meer uitdagingen en internationale samenwerking wordt vanzelfsprekender. Door een snel veranderende omgeving ontstaat er bij leden van brancheorganisaties een grotere vraag naar specifieke kennis. Er wordt gevraagd om een breder netwerk en ondersteuning en coaching op het gebied van business ontwikkeling. Voor verenigingen een signaal om het huidige dienstverleningspalet uit te breiden. Brancheorganisaties behartigen de collectieve belangen, maar ook de individuele belangen van hun leden. Door als brancheorganisatie een strategie te voeren die gericht is op de toekomst, realiseert  zij meer effect  in het stimuleren van ondernemerschap en innovatief denken bij leden. Dit versterkt de onderneming, de branche en uiteindelijk de Nederlandse economie.

Een speerpunt van brancheverenigingen om leden te ondersteunen,  is het toegankelijk maken van state-of-the-art  kennis en skills op het gebied van businessontwikkeling. Een aantal brancheverenigingen is hiertoe een samenwerking aangegaan met Nyenrode Business Universiteit. Zij bieden hun leden een traject genaamd  ‘Ondernemerschap en Innovatie’ dat onderdeel is van het Nyenrodeprogramma ‘De Ondernemende Branchevereniging en haar Leden’.  Het traject bestaat uit een serie intensieve bijeenkomsten met waardecreatie als hoofdthema. Door aansluiting te zoeken met een wetenschappelijke instelling als Nyenrode Business Universiteit wordt in een duidelijk behoefte voorzien: businessdenken en wetenschap worden ingezet als bron van vernieuwing en groei door en met leden. Specialistische kennis is door de samenwerking praktisch toegankelijk, voor zowel kleinere als grote MKB organisaties binnen een branchevereniging.

Initiatief van  MKB Nederland en Nyenrode
Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie versterkt de leden, maar bovendien de gehele branche. Om instroom van kennis naar leden mogelijk te maken is expertise nodig. MKB Nederland en Nyenrode herkenden de behoeften van verenigingen en de wensen van de leden.  Zij initieerden gezamenlijk dit traject, waarin leden door middel van coaching, kennis, intervisie en co-creatie nieuwe business leren ontwikkelen en hun eigen toekomst positief vorm kunnen geven.

Voorlopers
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de organisatie voor sociale werkvoorzieningsbedrijven Cedris en de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening MOgroep, hebben als voorlopers  hun rol als stimulator concreet opgepakt. Zij bieden in samenwerking met Nyenrode/Parbleu middels het traject Waardecreatie hun leden concreet nieuwe expertise. Want door leden te leren meerwaarde te creëren voor hun klanten – en op basis daarvan nieuwe  business- en verdienmodellen en nieuwe dienstenconcepten te ontwikkelen-,  wordt gericht ingezet op meer omzet en winst.

Het traject Ondernemerschap en Innovatie: Businesskansen ontdekken voor leden 
Het traject  betreft maatwerk en geeft concrete businesskansen voor leden. Ondernemerschap en innovatief denken worden gestimuleerd. In vier dagdelen wordt een sterke
kennisinjectie gegeven aan een groep van ongeveer tien deelnemers; de leden van een branchevereniging. Zij krijgen op de praktijk gericht ‘huiswerk’ en ontvangen resultaatgerichte coaching. De basis bestaat uit het geven van inzichten op het gebied van de eigen organisatie en het herkennen van relevante en inspirerende trends en ontwikkelingen. Daarna volgt een verdiepingsslag op het gebied van klantinzichten en klantsystemen. Een duidelijk eigen, nieuwe waardepropositie en de ontwikkeling van concepten ter professionalisering van bestaande diensten of de ontwikkeling van nieuwe diensten (met bijbehorende nieuwe verdien mogelijkheden) geven een onderneming zicht op groei, meer omzet en winst.

Strategische speerpunten NBBU
Marco Bastian is directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen  (NBBU). De NBBU is een van de organisaties die het traject nu aanbiedt aan haar leden. Zij zien het als een missie om betere service aan de leden te bieden. Het ledenaantal van de vereniging is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld van 360 leden in 2006 tot 800 leden nu. De vereniging vertegenwoordigt daarmee 25% van de totale uitzendbranche.

Bastian vertelt waarom de samenwerking met Nyenrode is ingezet: ”Wij zien het als onze rol om onze leden te helpen hun eigen positie te versterken. Opleiding, kennisdeling en samenwerkinsverbanden zijn daarbij onze strategische speerpunten. Wij willen onze leden tot nieuwe inzichten brengen, ondernemerschap stimuleren, samenwerking versterken maar vooral echt bijdragen aan nieuwe business voor onze leden.”

Hij vervolgt: “Onze leden zijn mede de motor van onze economie. Het is een logische uitkomst om samen te werken met een businessexpert als je kennis beschikbaar wilt stellen aan je leden. Deze samenwerking geeft letterlijk een betere bewapening tegen snel veranderende omstandigheden in het werkveld.  Onze achterban is heel divers, het kennisniveau wisselt enorm en we willen voor alle geledingen passende kennis invoegen. Deze serie van bijeenkomsten sluit naadloos aan, er wordt hier maatwerk geleverd. We leggen nieuwe verbindingen tussen de leden en geven nieuwe inzichten.  Het versterkt hen. “

Kennis geeft meerwaarde
Zelf is Bastian aanwezig geweest bij de bijeenkomsten. Hij omschrijft dat de
deelnemers zich zeer bewust zijn van de kans die ze krijgen. Bastian: “Het traject dat de deelnemers doorlopen is behoorlijk intensief met huiswerk en taken -wat de deelnemers overigens ook zeer serieus nemen-, maar werkt vooral motiverend. Vier dagdelen wordt er gewerkt aan nieuwe business. De deelnemers komen met enthousiasme en veel energie uit de sessies en er worden echt nieuwe inzichten verworven. De passie spat ervan af. Eigenlijk ben ik van mening dat iedere ondernemer, in iedere branche, deze sessies zou moeten volgen. Vaak vergeten directies en managers zichzelf als het om opleidingen gaat, maar deze kennis geeft absoluut meerwaarde. Het is pure winst en het inspireert enorm.”

Zelf baat bij krachtige leden
Ook de NBBU als vereniging zelf  heeft baat bij de samenwerking en het versterken van haar leden. Bastian vervolgt: ”Door de kracht van onze leden te versterken kunnen wij gezamenlijk onze branche krachtiger positioneren. Onze stem sterker laten horen. Onze branche is sterk onderhevig aan schommelingen in de economie en heeft daarbij af en toe te kampen met negatieve beeldvorming. Door onze leden te bewapenen met skills en kennis, kunnen wij als branche laten zien wat onze meerwaarde is en welke kennis we in huis hebben. Natuurlijk straalt dit af op ons als vereniging. Daarbij is de keuze om samen te werken met een kwaliteitslabel als Nyenrode logisch. Deze service naar onze leden biedt ons een onderscheidend vermogen.”

Veranderende wetgeving branche Cedris
Sabine Jimkes is senior communicatiemedewerker bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven. Deze branche staat momenteel voor grote uitdagingen omdat veranderende wetgeving ervoor zorgt dat de leden op andere wijzen naar  hun financiering moeten gaan kijken. Het vinden van nieuwe inkomstenbronnen is noodzakelijk. Ook Cedris is inmiddels, met drie groepen SW-bedrijven, het traject met Nyenrode gestart.  Jimkes vertelt: ”Onze branche staat voor een grote opgave. Er komt een nieuwe wetgeving aan waarin de huidige verdienmodellen van onze leden enorm onder druk komen te staan. Het is voor onze branche niet eenvoudig om de toekomst vorm te geven, het is zwaar weer. Concreet komt het erop neer dat onze leden, om de enorme bezuinigingen die eraan komen goed het hoofd te kunnen bieden, anders moeten gaan denken en werken. “

Op zoek naar kansen in zwaar weer
De vereniging blijft realistisch onder de aankomende veranderingen, maar wil  dat leden zich niet uit het veld laten slaan. Het traject draagt bij aan vernieuwing en optimisme onder de deelnemers.  Jimkes: “De leden van Cedris hebben een enorme kennis en een schat aan ervaring in huis. Wij wilden hen een gedegen structuur geven om deze kennis bij elkaar te brengen in een netwerk en leden elkaar laten versterken. Een wisselwerking en deling van ervaringen is belangrijk. Bovendien is het goed om wel de realiteit onder ogen te zien, de bezuinigingen komen er daadwerkelijk aan, maar toch positief op zoek te blijven naar kansen. Het programma faciliteert uitstekend in deze behoefte.  Wij als brancheorganisatie ervaren dat het aansluit bij de behoefte van onze leden op dit moment.”

Omstandigheden kunnen van grote invloed zijn op een werkveld en een markt compleet veranderen. Jimkes gaat daarop verder: “Natuurlijk houden wij als vereniging de rol van belangenbehartiger, maar met een toekomst waarin een dusdanige fundamentele verandering plaatsvindt, willen we onze leden extra ondersteunen. Ik ben bij de eerste bijeenkomsten aanwezig geweest en zie dat het proces direct positieve energie geeft. De nadruk komt op kansen te liggen, vooruitgang en toekomst. Waar ligt je kracht, wat zijn je sterke punten en daarmee aan het werk gaan. Daarbij hebben we vertrouwen in Nyenrode en wordt er gewerkt op basis van gedegen businessmodellen. ”

De Ondernemende Branchevereniging
Het ledentraject ‘Ondernemerschap en Innovatie’ vormt een onderdeel van het Nyenrodeprogramma ‘De Ondernemende Branchevereniging en haar Leden’. Dit programma  is gericht op de uitgesproken wens van brancheverenigingen om ondernemerschap en het actief zoeken naar en verzilveren van kansen te stimuleren bij henzelf én bij de aangesloten leden. Deze wens komt direct voort uit de vraag hoe verenigingen leden meer toegevoegde waarde kunnen bieden .

Het programma ‘De Ondernemende Branchevereniging’ geeft antwoord op de vraag:

•             op welke wijze brancheverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan ondernemerschap en innovatie door en voor hun leden en welke herijking van de eigen rol, werkwijze en activiteiten hiervoor nodig zijn;

•             hoe brancheverenigingen nieuwe verbindingen binnen en buiten hun eigen branche- of keten kunnen aangaan om  het hoofd te bieden aan actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken en om nieuwe business- en verdienmodellen voor zichzelf en voor hun leden te ontdekken;

•             op welke wijze leden (zelf) meerwaarde kunnen toevoegen voor hun klanten en binnen de keten, hoe zij ondernemerschap en marktgerichte innovatie beter vorm kunnen geven. Met  als concreet perspectief meer omzet en rendement.

In het programma worden praktijk, onderzoek en educatie bij elkaar gebracht. Het programma omvat masterclasses, workshops en opleidingen/trainingen. Als expertcentrum verricht Nyenrode maatschappelijk relevant onderzoek rondom thema’s en vraagstellingen in samenwerking met de deelnemende brancheverenigingen. Ook start zij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek  naar de ‘Branchevereniging van de Toekomst’ en legt  de verbinding tussen verschillende onderzoeken en initiatieven in binnen- en buitenland.

Onafhankelijk platform
Als onpartijdige instantie vormt Nyenrode  inmiddels een onafhankelijk kennisplatform en een ontmoetingsplaats voor ondernemende brancheorganisaties, hun leden, professionals, top-experts en op de praktijk gerichte onderzoekers.  Er  worden  verbindingen gelegd tussen  vaak zeer uiteenlopende verenigingen binnen het platform waardoor cross-sectorale kennisdeling onstaat. Er zijn veel gezamenlijke uitdagingen, ook al staan brancheorganisaties soms ogenschijnlijk ver uiteen.

Professional Services Institute
Het programma ‘De Ondernemende Branchevereniging en haar Leden’ is verbonden aan  het  Professional Services Institute (PSI) van Nyenrode, waarin  onderzoek wordt gedaan naar professionals en professionele organisaties van de toekomst. Door inschakeling van dit instituut, dat onder leiding staat van prof. dr. Frank Kwakman en Prof. Dr. Mr. Leo Witvliet, is wetenschappelijke kennis over trends en toekomst beschikbaar voor de verenigingen en de leden. Het instituut volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet, doet onderzoek en verzorgt masterclasses voor professionals, leidinggevenden en bestuurders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nyenrode, MSc. José Laan, via telefoonnummer 06 – 83443217 of mailen naar j.laan@deondernemendebranchevereniging.nl